بریتونا

این بارکیک، با شکلات واقعی

بارکیک بریتونا
تجربه طعم واقعی شکلات

ترکیبات

بریتونا

این بارکیک، با شکلات واقعی

بارکیک بریتونا
هارمونی طعم واقعی شکلات و شاتوت

ترکیبات